AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

Şubat 4, 2021 0 Yazar: hanifinas

AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2020 Evvelki Periyot 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT GİBİSİ VARLIKLAR
14 2.270.224.400 2.063.042.512
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.600.368.638 1.356.583.321
Verilen Çekler Ve Ödeme Buyrukları (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 669.855.762 706.459.191
Başka Nakit ve Nakit Gibisi Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA İLİŞKİN FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 1.744.245.833 1.330.189.267
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 1.473.530.640 702.749.632
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 205.527.370 34.881.722
Alım Satım Emelli Finansal Varlıklar
11.1 63.234.980 590.751.326
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine İlişkin Finansal Yatırımlar
11.1 1.952.843 1.806.587
Şirket Payı
0 0
Finansal Varlıklar Paha Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 1.119.739.438 760.619.614
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 1.125.530.327 770.022.957
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -17.859.556 -18.093.784
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar
12.1 179.509.326 142.028.430
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -167.471.613 -133.368.943
BAĞLANTILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
178.735 160.165
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı İştiraklerden Alacaklar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Çalışandan Alacaklar
0 0
Başka Alakalı Taraflardan Alacaklar
178.735 160.165
Alakalı Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Bağlantılı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Bağlı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
BAŞKA ALACAKLAR
22.669.699 17.597.262
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
979.217 802.322
Başka Çeşitli Alacaklar
47 21.690.482 16.794.940
Öteki Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Kuşkulu Öteki Alacaklar
0 0
Kuşkulu Öbür Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA İLİŞKİN SARFİYATLAR VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 339.865.524 294.531.083
Ertelenmiş Üretim Masrafları
17.20 334.192.509 291.440.909
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
230.751 9.950
Gelir Tahakkukları
468.610 510.490
Gelecek Aylara İlişkin Başka Masraflar
47 4.973.654 2.569.734
ÖTEKİ CARİ VARLIKLAR
2.314.724 7.623.377
Gelecek Aylar Muhtaçlığı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
2.312.182 7.610.410
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
2.520 12.945
Çalışana Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Öteki Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Başka Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
5.499.238.353 4.473.763.280
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

TEMEL FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
BAĞLI TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı İştiraklerden Alacaklar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
İşçiden Alacaklar
0 0
Başka Alakalı Taraflardan Alacaklar
0 0
Bağlantılı Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Bağlı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Bağlantılı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
BAŞKA ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Öbür Çeşitli Alacaklar
0 0
Öbür Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Kuşkulu Başka Alacaklar
0 0
Kuşkulu Öbür Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Değerler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı İştirakler
0 0
Bağlı İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara İlişkin Finansal Yatırımlar
0 0
Öteki Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Paha Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 43.502.027 49.455.053
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
7 0 170.958
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller Bedel Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Gayeli Gayrimenkuller
6 1.598.569 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 30.431.171 27.612.750
Motorlu Taşıtlar
6 2.720.001 2.720.001
Başka Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.682.557 21.347.617
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 41.129.271 34.372.885
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -54.059.542 -38.367.727
Maddi Varlıklara Ait Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 57.223.537 60.569.259
Haklar
8 161.424.844 134.184.258
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Periyoda İlişkin Sarfiyatlar
0 0
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
0 0
Öbür Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -113.365.102 -77.104.087
Maddi Olmayan Varlıklara Ait Avanslar
8 9.163.795 3.489.088
GELECEK YILLARA İLİŞKİN MASRAFLAR VE GELİR TAHAKKUKLARI
61.469 149.980
Ertelenmiş Üretim Masrafları
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara İlişkin Başka Masraflar
47 61.469 149.980
ÖTEKİ CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

Kaynak: Bloomberg HT