ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

Şubat 4, 2021 0 Yazar: hanifinas

ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf k formda söz edilmesini ve her teklifin başka bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiy Şirket idare heyetine ilgili hususta rastgele bir bilgilendirme yapılmamıştır.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden bahislerle ilgili idare heyeti üyeleri, ilgili başka bireyler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel şura toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel şura gündeminde, tüm bağışların ve yardımların meblağları ve bunlardan yararlananlara başka bir hususta yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Şura toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım formu ilgili gündem unsurunda belirtilmiştir.
X Kar dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 – İdare konseyi, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile paydaşlık menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN EVRESİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare prensibinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak halde muhtaçlığa nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Bu hususta çalışmalar devam etmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare heyeti, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve hakikat halde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı unsurda yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET SİYASETİ

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, kontratlar ve uygun niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X İlgili prosedürler yazılı olarak düzenlenmemiştir.
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata ters ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli sistemler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir formda ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Temel Kontrat ve şirket içi düzenlemelerde karar bulunmamaktadır.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran değerli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere prosedürler uygulanmıştır.
X Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren konularda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan bağların imkanlar ölçüsünde yazılı kontratlar ile düzenlenmesine itina gösterilmektedir. 2020 yılında bu türlü bir talep gelmemiştir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI SİYASETİ

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici durumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
u kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere hususlarda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu hususlarda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir. Şirketimizde sendikalaşma yoktur.
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, r Şirketin bu türlü bir uygulaması bulunmamaktadır.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE MÜNASEBETLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını muhafazaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare şurası Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X ıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare konseyinin şirketin stratejik gayelerini tartışarak onayladığını, muhtaçlık duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X Toplantı gündemi bulunmakla birlikte toplantı tutanakları bulunmamaktadır.
4.2. İDARE HEYETİNİN FAALİYET TEMELLERİ

4.2.1-Yönetim konseyi faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim konseyi üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – İdare heyeti, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştikili bir formda çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle irtibatta yatırımcı bağları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare şurası üye Şirket idare heyetinde, bayan üye oranı için taban %25?lik maksat ile ilgili siyaset çalışması devam etmektedir. Bayan üye sayımız 1 olup, bayan üye oranı % 16’dur.
4.3.10 – Denetimkuruluna bildiren üyenin görüşleri başka üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X Toplantıya katılamayan İdare Heyeti Üyeleri’nin görüşlerini yazılı olarak iletmesi durumunda, bu görüşlerin öbür üyelerin bilgisine sunulması temeldir. Lakin, uygulamada görüşleri4.5.5 – Her bir idare şurası üyesi yalnızca bir komitede misyon almaktadır.
X İdare Şurası üye sayımız itibariyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluş bulunmamaktadır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare heyeti üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE ŞURASI ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare konseyi, sorumluluklarını tesirli bir halde yerine getirip getirmediğini pahalandırmak üzere idare konseyi performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 – Şirket, idare heyeti üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, koşulları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare heyeti üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907337

BIST

Kaynak: Bloomberg HT