GEDİK YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

Şubat 12, 2021 0 Yazar: hanifinas

GEDİK YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Kar Hissesi Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 11.02.2021
Mevzunun Gündemde Yer Aldığı Genel Heyet Tarihi 19.03.2021
Nakit Kar Hissesi Ödeme Hali Peşin
Para Ünitesi TRY
Hisse Biçiminde Ödeme Ödenecek
Net Fiyatın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Hissesi Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yoktur.

Nakit Kar Hissesi Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Pahalı Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(TL) 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(TL) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(%)
GEDIK, TREGDKM00012 Peşin 0,2500000 25 15 0,2125000 21,25

Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
GEDIK, TREGDKM00012 117.000.000 97,5

Ek Açıklamalar
İdare konseyi üyeleri üstte belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak
1. 2020 yılına ilişkin bağımsız kontrol raporu ve mali tablolarının 19.03.2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı olağan Genel Konsey toplantısında Genel Kurul’ un bilgisine ve onayına sunulmasına,
2.Aşağıda detaylarıyla açıklanan kar dağıtım siyasetimizin, idare heyetimiz tarafından her yıl gözden geçirilerek Genel Kurul’ un onayına sunulmasına,
“Şirketin kâr dağıtım siyaseti sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu kararları, ve temel kontratı çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, kurumsal idare prensiplerine uygun olarak hisse sahipleri ve şirket menfaatleri ortasında istikrarlı ve dengeli bir siyaset izlenmektedir.
İlgili mevzuat ve yatırım gereksinimleri ve finansal imkanlar elverdiği sürece, idare heyeti tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 30% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz hisselerin sermayeye ek edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.
Şirketin kâr dağıtımı, TTK’na ve SPK’ya uygun formda ve yasal mühletler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına iştirak konusunda temel kontratta imtiyaz bulunmamaktadır.
Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen müddetler içerisinde, Genel Heyet toplantısını takiben en kısa müddette yapılmaktadır.”
3. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için bağımsız kontrol şirketi seçiminin Genel Kurul’ un onayına sunulmasına,
4. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap periyodunda, TMS ye nazaran hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız kontrol raporuna nazaran ana iştirake ilişkin net dağıtılabilir periyot karının 160.762.921,57 TL, yasal kayıtlarda ise 150.645.460,10 TL olarak gerçekleştiği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/e unsuru uyarınca iştirak satış karı 642.017,66 TL ve taşınmaz satış karı 358.000,00 TL olmak üzere toplam 1.000.017,66 TL nin özel fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesi konusunun Genel Kurul’un bilgisine sunulmasına,
5. Yasal kayıtlara nazaran hesaplanan net dağıtılabilir kardan, 30.000.000, TL’ nin nakit olarak dağıtılmasına, 117.000.000,00 TL sinin bedelsiz pay senedi olarak, payları oranında hissedarlara dağıtılmasına ait aşağıdaki tablodaki teklifin Genel Kurul’ un onayına sunulmasına,
6. Kar dağıtım tablosundan farklı olmak üzere şirketin fevkalâde yedeklerinden, 7.931.924,49 TL ve özel yedeklerden 7.068.075,51 TL olmak üzere toplam 15.000.000,00 TL bedelsiz pay senedi olarak, payları oranında hissedarlara dağıtılmasının Genel Kurul’ un onayına sunulmasına,
7. 5 ve 6. Husus kapsamı doğrultusunda Ödenmiş Sermayenin %25 i 30.000.000 TL nakit temettü ve 117.000.0000 TL si 2020 yılı karından, 15.000.000 TL si öz kaynaklardan olmak üzere Ödenmiş Sermayenin %110′ u olan 132.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımının Genel Kurul’ un onayına sunulmasına,
8. Genel şura onayını müteakip, sermaye artırım süreçlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Heyeti’ne müracaat yapılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR HİSSESİ DAGITIM TABLOSU.pdf

KAR HİSSESİ DAĞITIM TABLOSU
GEDİK YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Periyodu Kâr Hissesi Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 120.000.000
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 17.680.740
Temel mukavele uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise kelam konusu imtiyaza ait bilgi Yoktur.

* SPK’ya Nazaran Yasal Kayıtlara (YK) Nazaran
3. Devir Kârı 217.239.694 204.868.757,74
4. Vergiler ( – ) 48.547.858 46.294.589,22
5. Net Devir Kârı 168.691.630 158.574.168,53
6. Geçmiş Yıllar Ziyanları ( – ) 0 0
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – ) 7.928.708,43 7.928.708,43
8. Net Dağıtılabilir Periyot Karı 160.762.921,57 150.645.460,1
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-)
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Periyot Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.241.262 1.241.262
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Devir Karı 162.004.183,57 151.886.722,1
11. Ortaklara Birinci Kâr Hissesi
* Nakit 30.000.000
* Bedelsiz 117.000.000
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi
13. Dağıtılan Öteki Kâr Hissesi
* Çalışanlara
* İdare Şurası Üyelerine
* Hisse Sahibi Dışındaki Şahıslara
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi
15. Ortaklara İkinci Kâr Hissesi
16. Genel Yasal Yedek Akçe 2.400.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler 1.000.017,66
19. Harika Yedek 10.362.903,92
20. Dağıtılması Öngörülen Başka Kaynaklar

Kar Hissesi Oranları Tablosu
Hisse Kümesi TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ / NET DAĞITILABİLİR PERİYOT KARI (%) 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – ORANI(%) – NET
– – – 27.639.300 117.000.000 90,74 0,2303 23,0328
TOPLAM 27.639.300 117.000.000 90,74 0,2303 23,0328

Kar Hissesi Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Teklifin Genel Şuranın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909224

BIST

Kaynak: Bloomberg HT