Resmi Gazete’de bugün (12.02.2020)

Resmi Gazete’de bugün (12.02.2020)

Şubat 12, 2021 0 Yazar: hanifinas

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
YÖNETMELİKLER
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE
–– 2021 Yılının Hacı Bektaş Veli Yılı Olarak Kutlanması ile İlgili 2021/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

BİLDİRİLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2021/7)
–– 2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına Ait Bildiri (2021/1)
–– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Tekrar Kıymetlendirilmesine Ait Bildiri (2021/2)

YARGI KISMI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2020 Tarihli ve E: 2020/13, K: 2020/68 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Kaynak: Bloomberg HT