VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

Şubat 18, 2021 0 Yazar: hanifinas

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yıl boyunca yatırımcılar ve analistlerle yüz yüze, telefon yahut görüntü konferans yoluyla toplam 112 görüşme yapılmış, aracı kurumlar tarafından yurt dışında düzenlenen 1 roadshow ve sanal ortamda düzenlenen 3 yatırımcı konferansı ve 4 yatırımcı küme toplantısına iştirak edilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Periyot içerisinde özel denetçi atanmasına ait bir talep olmamıştır.
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Şura

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun kontağı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848928
Genel şura toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Evet, sunulmuştur.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
2020 yılı içinde bu türlü bir süreç olmamıştır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlantılı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının kontakları
Yıl içinde husus 9 kapsamında yapılmış bir süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının ilişkileri
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862206
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın ismi
Kurumsal İdare / Siyasetler / Bağış ve Yardım Siyaseti
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun irtibatı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/216168
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel heyete iştirakini düzenleyen husus numarası
Yoktur.
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Menfaat sahiplerinin genel heyete iştirakine ait bir kısıt bulunmamakla birlikte, hisse sahipleri dışında iştirak olmamıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 89,9
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele hususunun numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Pay Bilgileri / Kâr Dağıtım Siyaseti
İdare şurasının genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım biçimini belirten genel heyet gündem hususuna ait tutanak metni

İdare konseyinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun ilişkisi

Bildirim İçeriği

Genel Heyet Toplantıları

Genel Konsey Toplantıları
Genel Heyet Tarihi Genel konsey gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel şuraya iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir biçimde genel heyet toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel konsey toplantı tutanağının bağlantılı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare şurasına bildirimde bulunan imtiyazlı bir halde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin ilişkisi
30/06/2020 % 96,4067 % 0,1656 % 96,241 Kurumsal İdare /Genel Şura Toplantıları Kurumsal İdare /Genel Konsey Toplantıları Yoktur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853529

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal İdare Kısmı’nda yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal İdare Kısmı’nda yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal İdare Kısmı’nda yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal İdare Kısmı’nda yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal İdare Kısmı’nda yer almaktadır.
4.6. İdare Heyeti Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans maksatlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet raporunun İdareden / İcra Konseyi Lideri ile Söyleşi Kısmı’nda yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının ismi
Kurumsal İdare / Siyasetler / Fiyat Siyaseti
Faaliyet raporunun, idare konseyi üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Kısmı’nda verilmektedir.
Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-II

İdare Şurası Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 6 5
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 5 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Temelleri

En son idare konseyi performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
İdare konseyi performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare şurası üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare şurası üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
İdare Heyeti Lideri: Ahmet Nazif Şiddetli, İdare Heyeti Lider Yardımcısı: Elmas Melih Araz. İdare Şurası üyelerinin tamamına birinci derece imza yetkisi verilmiş olup, 30.06.2020 tarihli ve 2020/21 sayılı İdare Konseyi kararı ile Ahmet Nazif Güçlü ile birlikte başka birinci derecede imza yetkisi bulunan İdare Konseyi üyelerinden rastgele birisi, müşterek imzalarıyla Şirketi her mevzuda rastgele bir nakdî sınırlama olmaksızın temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol şurasına yahut öbür ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
1
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Faaliyet raporunun Kurumsal İdare Kısmı’nda sunulmuştur.
İdare heyeti liderinin ismi
Ahmet Nazif Güçlü
İcra lideri / genel müdürün ismi
Enis Turan Erdoğan
İdare konseyi lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun kontağı
Farklı şahıslardır.
İdare konseyi üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun irtibatı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860590
Kurumsal internet sitesinde bayan idare heyeti üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın ismi
Yoktur.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Sayı: 3 Oran: %43
Bildirim İçeriği

İdare Şurasının Yapısı

İdare Şurasının Yapısı
İdare Şurası Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Heyetine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Teması Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Ahmet Nazif Güçlü İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/11/1997 – – –
Elmas Melih Araz İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848928 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Olgun Şiddetli İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/11/1997 – – –
Şule Cümbüş İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 23/05/2003 – – –
Selen Güçlü Melik İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/05/2019 – – –
Ayşegül İldeniz İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848928 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) –
Bekir Ağırdır İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848928 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Siyaseti

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Kurumsal İdare / Siyasetler / Çalışanlara Yönelik Tazminat Siyaseti
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
4
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Güçlü Holding AŞ Etik Şurası ismine Kuvvetli Holding AŞ Kontrol Genel Müdürü (Billur Demet Atan – [email protected])
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
Etik Prensipler Bildirim Sınırları: [email protected] 0 212 456 23 23 / 0 850 226 23 23
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın ismi
Çalışanlardan gelecek şikayet, dilek ve isteklerin kıymetlendirilmesi, çalışan motivasyonu ve memnuniyeti ile verimliliğin artırılması emeliyle oluşturulmuş olan ve tüm çalışanları kapsayan Şikayet/Dilek/İstek Kıymetlendirme Sistemi yalnızca şirket çalışanlarına açık olan kurumsal portal üzerinde yer almaktadır.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
İş Sıhhati ve Güvenliği Şurası, Memnun Çalışan Komitesi, Yemek Memnuniyet ve Menü Seçimi Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Siyaseti

Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare şurasının rolü
Şirketin kilit yönetici durumları için (GMY ve üzeri) halefiyet planı oluşturulmasına yönelik çalışmalar 2020 yılında tamamlanmış, Güçlü Holding İdare Şurası’na sunulması için Holding İnsan Kaynakları Kümesi Başkanlığı ile paylaşılmıştır. Halefiyet planının 2021 yılında Kuvvetli Holding İdare Şurası’na sunulması planlanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren Vestel Şirketler Kümesi İşe Alım ve Yerleştirme Yönetmeliği Şirket kurumsal portalı üzerinde yer almaktadır. Yönetmelik, Vestel Şirketler Kümesi’nin vizyon, misyon, iş yetkinlikleri ve iş kıymetlerine uygun şahıslara eşit fırsat tanınarak, adil ve yansız bir halde kıymetlendirilerek istihdam edilmesi ve Küme şirketlerinin insan gücü muhtaçlıklarının karşılanması konusundaki genel kuralları belirlemektedir. İnsan Kaynakları Siyaseti kurumsal internet sitesinde Kurumsal İdare / Siyasetler Kısmı’nda yer almaktadır.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
İnsan Kaynaklar Siyaseti: Kurumsal İdare / Siyasetler / İnsan Kaynakları Siyaseti Kısmı’nda yer almaktadır. Tüm yönetmeliklerde bilhassa belirtilmiştir: Uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, toplumsal statü, fizikî yapı, etnik köken, uyruk, cinsel tercih yahut rastgele öbür bir ferdî özellikten dolayı hiçbir ayrımcılığa müsaade verilmez.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Kurumsal İdare / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare hususlarında alınan tedbirler
Şirketin kurumsal internet sitesinde, Sürdürülebilirlik Kısmı’nda Toplumsal Hassaslık / Kıymetlerimiz ve Ekolojik Hassaslık / Etraf Uygulamaları başlıkları altında yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla gayret için alınan tedbirler
Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kurumsal İdare Kısmı’nda Etik Kurallar başlığı altında yer alan Güçlü Holding AŞ Etik Prensipleri içinde yer verilmektedir.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların isimleri
2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgiler Şirketin Yatırımcı Münasebetleri web sitesinde Hakkımızda, Haberler – Basın Odası, Kurumsal İdare, Finansal Bilgiler, Pay Bilgileri ve Sıkça Sorulan Sorular? kısımları altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı kısım
Kurumsal İdare / Paydaşlık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı lisanlar
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım isimleri

a) İdare heyeti üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri misyonlar ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet raporunun İdareden / İdare Şurası ve Kurumsal İdare Bölümleri’nde yer almaktadır.
b) İdare Heyeti bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet raporunun Kurumsal İdare Kısmı’nda yer almaktadır.
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Kısmı’nda yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Kısmı’nda yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Kısmı’nda yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Kısmı’nda yer almaktadır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Kısmı’nda yer almaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet raporunun Faaliyetler / Sürdürülebilirlik ve Vestel Beyaz Eşya Kısmı’nda yer almaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Heyeti Toplantılarının Formu

Raporlama devrinde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan idare şurası toplantılarının sayısı
Mart ayına kadar fiziki ortamda 3 toplantı yapılırken sonraki 9 toplantı pandemi nedİnternet sitesinin Kurumsal İdare Kısmı’nda yer alan Ana Sözleşme’nin 10. unsurunda belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında öbür vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst hudut
Yoktur.
4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare konseyi komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın ismi
Faaliyet raporunun Kurumsal İdare Kısmı’nda yer almaktadır.
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun kontağı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220055 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/267359 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348292 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348296 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348298
Bildirim İçeriği

İdare Konseyi Komiteleri-I

İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Elmas Melih Araz Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Bekir Ağırdır Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Bekir Ağırdır Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Olgun Güçlü Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Serap Keyifli Hayır (No) İdare konseyi üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Elmas Melih Araz Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Şule Cümbüş Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910681

BIST

Kaynak: Bloomberg HT