YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

Şubat 13, 2021 0 Yazar: hanifinas

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar aktüel olarak paydaşlığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL ŞURA

1.3.2 – Şirket, Genel Konsey gündeminin açık halde söz edilmesini ve her teklifin başka bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir formda paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine iştirakin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel konseyde bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare konseyini bilgilendirmiştir.
X Bu halde bir süreç bildirimi kelam konusu olmamıştır.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden hususlarla ilgili idare şurası üyeleri, ilgili öteki şahıslar, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel konsey toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel heyet gündeminde, tüm bağışların ve yardımların fiyatları ve bunlardan yararlananlara farklı bir hususta yer verilmiştir.
X Genel şura gündeminde bağışlar hakkında farklı bir unsur yer almıştır. Yapılan rastgele bir bağış ya da yardım bulunmamakta olup, genel şura bilgilendirme dokümanında bu konuya değinilmiştir.
1.3.11 – Genel Konsey toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet ilgisini de getiren karşılıklı iştirak ilgisi içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Şurası?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Yapı Kredi Koray GYO A.Ş’nin beraberinde hâkimiyet bağını de getiren karşılıklı iştirak alakası bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami ihtimam göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel kontratta düzenlenerek genişletilmiştir.
X Azlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel kararlar çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu mevzuda rastgele bir talep gelmemiş olup, genel en uygun uygulama örnekleri takip edilmekte, yakın vakitte bu hususta bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmemektedir.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel şura tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti iştirakin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin iştirakin gelecek periyotlarda elde edeceği karın dağıtım tarz ve asıllarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta minimum bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım hali ilgili gündem hususunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – İdare şurası, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile paydaşlık menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN ZAMANI

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X Temel Kontratımızın 13.maddesinde hisselerin zaman temelleri düzenlenmiş olup, borsada süreç görmeyen nama yazılı hisselerin zamanına ait kısıt getirilmiş olmakla birlikte, borsada süreç gören B kümesi hisse sahiplerinin hisselerini serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar yahut hisse periyodunu kısıtlayan kararlar mevcut değildir. Mevcut kısıtlamalar halka kapalı imtiyazlı hisselerin devranına yönelik olduğundan, gelecekte bir değişiklik öngörülmemektedir.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak biçimde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Türkçe kısımda yer alan bilgilerin büyük çoğunluğu İngilizce olarak da sunulmaktadır. Lakin önümüzdeki periyotlarda sitenin İngilizce sunulan kısmının Türkçe kısmı ile tıpkı içeriğe getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare heyeti, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve gerçek formda yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı prensipte yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hususlarda hizmet aldığı rastgele bir kuruluş bulunmadığı için bu şekil kuruluşlar ile halihazırda yaşanan rastgele bir çıkar çatışma kelam konusu değildir. Bu nedenle faaliyet raporunda bu hususlarda açıklama yer almamaktadır.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET SİYASETİ

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, mukaveleler ve âlâ niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata karşıt ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli düzenekler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir biçimde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran değerli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere prosedürler uygulanmıştır.
X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI SİYASETİ

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Şirket çalışanlarına fırsat eşitliği sunmaktadır ve Şirket’in Etik Davranış Kurallarında, Şirket ile Çalışan İlgileri kısmında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik temel prensibi yer almaktadır. Lakin, İnsan Kaynaklarına yönelik hazırlanan iç yönetmeliğinde kilit yöneticiler için bir halefiyet programı bulunmamaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması hedefi ile Koray Kümesi ve Koç Topluluğu Atama Prosedürleri dikkate alınmaktadır.
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X Şirket’in İnsan Kaynaklarına yönelik hazırlanan iç yönetmeliğinde Eğitim ve Gelişim kısmı altında genel bilgi yer almaktadır. Çalışan talepleri doğrultusunda işçinin talep edilen eğitimlere katılması sağlanmaktadır.
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere hususlarda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu bahislerde ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir. Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde sendikalı iş kolu olmayıp, çalışanlarla toplu mukavele yapılmadığından bu bağlamda şirket içinde Sendika İş Yeri Temsilcileri bulunmamaktadır.
3.3.6 – Vazife tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makus muamelelere karşı muhafazaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, maksatlar, izleme, şikâyet düzenekleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş mukavelesi hakkının aktif bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde sendikalı iş kolu olmayıp, çalışanlarla toplu mukavele yapılmadığından bu bağlamda şirket içinde Sendika İş Yeri Temsilcileri bulunmamaktadır. Başka yandan, bahsi geçen hususlarda engelleyici bir düzenleme bulunmamaktadır.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE MÜNASEBETLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X Müşteri memnuniyetine yönelik sistematik bir ölçüm sistemi olmamakla bir arada, müşteri memnuniyetinin sağlanması Şirketin öncelikli amaçlarındandır.
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını müdafaaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare heyeti Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- İştirak, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE ŞURASININ FONKSİYONU

4.1.1-Yönetim şurası, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve faal bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare konseyinin şirketin stratejik amaçlarını tartışarak onayladığını, muhtaçlık duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE HEYETİNİN FAALİYET TEMELLERİ

4.2.1-Yönetim şurası faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim şurası üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – İdare heyeti, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – İdare şurası lideri ve icra lideri (genel müdür) misyonları birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim şurası, yatırımcı ilgileri kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir halde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle irtibatta yatırımcı bağlantıları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare heyeti üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. İDARE HEYETİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare heyetinde, bayan üye oranı için taban %25?lik bir maksat belirleyerek bu hedefe ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare heyeti yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.
X İdare Şuramız nezdinde bilgi birikimi, deneyim ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket?in faaliyetlerine ve İdare Heyeti?nun faal çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmekle bir arada, mevcut idare kurulumuda bayan üye bulunmamaktadır. İdare Heyeti?nda taban bayan üye oranı için bir siyaset belirlenmemiş olup mevzuya ait siyaset geliştirilmesi bu kademede gündemde olmamakla birlikte, uygun aday sayısının artmasıyla birlikte izleyen yıllarda değerlendirilebilecektir.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. İDARE ŞURASI TOPLANTILARININ BİÇİMİ

4.4.1 – Bütün idare şurası üyeleri, idare konseyi toplantılarının birçoklarına fizikî iştirak sağlamıştır.
X 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle fiziki idare konseyi toplantısı yalnızca bir kere yapılabilmiş, ayrıyeten İdare Kurulunca rastgele bir karar alınmaksızın üç kere stratejik hususları pahalandırmak için görüşmeler yapılmıştır. Kelam konusu fiziki toplantıya İdare Şurası üyelerinin %67?si iştirak etmiştir. 2020 yılı içinde yapılan fiziki toplantıda alınan karar haricinde, İdare Heyeti kararlarının tamamı elden dolaştırma tarzıyla alınmıştır. Bununla birlikte, idare konseyi üyeleri şirketin performansı ve gelişmelerle ilgili olarak sistemli olarak bilgilendirilmişlerdir.
4.4.2 – İdare şurası, gündemde yer alan hususlarla ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için taban bir mühlet tanımlamıştır.
x Bu istikamette bir tanımlama bulunmayıp, idare şurası üyelerine bilgilerin sunulma vakti, idare heyeti gündemindeki bahis ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir mühlet öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. İdare konseyinin aktif çalışmaları da dikkate alınarak yakın vakitte bu hususta bir tanımlama yapılmasına muhtaçlık görülmemektedir.
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare şurasına bildiren üyenin görüşleri öteki üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan idare konseyi üyelerimizden bu tarafta bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 – İdare heyetinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – İdare heyeti toplantılarının ne biçimde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X İdare Şurası toplantılarının ne formda yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır dengeli bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu mevzuya has yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. İdare şurasının faal çalışmaları da dikkate alınarak, yakın vakitte bu hususta bir iç düzenleme yapılmasına gereksinim görülmemektedir.
4.4.6 -Yönetim heyeti toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek halde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – İdare heyeti üyelerinin şirket dışında diğer vazifeler alması sonlandırılmıştır. İdare konseyi üyelerinin şirket dışında aldığı misyonlar genel şura toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X İdare Heyeti üyelerinin iş tecrübeleri ve sektörel deneyimlerinin İdare Şurası’na değerli katkısı münasebetiyle Şirket dışında diğer misyonlar alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda idare şurası üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. İdare şurasının faal çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal idare açısından rastgele bir olumsuz durum oluşturmadığı bedellendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.
4.5. İDARE KONSEYİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare konseyi üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
X Komitelerde görevlendirme İdare Konseyi Üyeleri?mizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, kimi İdare Şurası Üyeleri birden fazla komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede misyon alan üyeler, alakalı hususlarda misyon yapan komiteler ortası irtibatı sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. İdare Konseyi üyelerinin bilgi birikimi ve deneyimlerinin de katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısı aktif değerlendirilmekte yakın vakitte bir değişiklik muhtaçlığı öngörülmemektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Bu tarafta alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare konseyi üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE ŞURASI ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare konseyi, sorumluluklarını tesirli bir formda yerine getirip getirmediğini kıymetlendirmek üzere idare şurası performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X İdari sorumluluğu bulunanların performans değerlendirmesi ve ödüllendirme yapılmakla birlikte idare konseyi düzeyinde bu mevzuda özel bir çalışma yürütülmemiştir. Hususla ilgili en uygun uygulamalar araştırılmakta olup, orta vadede uygulamaya alınması değerlendirilebilecektir.
4.6.4 – Şirket, idare şurası üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun müddetini uzatmamış, kuralları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare heyeti üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Olağan Genel Konsey?da ve finansal tablo dipnotlarımızda İdare Şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel biçimde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Ferdî bilgilerin saklılığı açısından kıymetli görülen mevzu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909495

BIST

Kaynak: Bloomberg HT