YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

Şubat 13, 2021 0 Yazar: hanifinas

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

1.3. Genel Heyet

Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun irtibatı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818218
Genel şura toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamıştır.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu nitelikte bir süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının kontakları
Bu nitelikte bir süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının ilişkileri
Bu nitelikte bir süreç bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın ismi
Bağış ve yardımlara ait üst limit her yıl genel heyette belirlenmekte olup, ayrıyeten bir siyaset bulunmamaktadır. Şirketimiz İdare Konseyi tarafından halihazırda üzerinde çalışılmakta olan Bağış ve Sponsorluk Siyasetinin, Genel Şura?un onayına sunulması öngörülmektedir.
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun irtibatı
Bağış ve yardımlara ait üst limitin onaylandığı genel şura toplantısına ait bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825507
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen husus numarası
Husus 23
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Şura, kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Yapı Kredi Koray GYO A.Ş. payları A ve B kümesi olarak ikiye ayrılmıştır. Temel kontratımız uyarınca oyda imtiyaz bulunmamakla birlikte, Şirketimizde yalnızca, toplam 9 adet idare konseyi üyelerinin 6 adedinin aday gösterilmesi açısından A Kümesi hisse sahiplerine imtiyaz tanınmıştır. Bunun haricinde Şirketimizde hisse sahiplerine ayrıcalık tanıyan rastgele bir imtiyaz mevcut değildir. Kelam konusu imtiyaza sahip A Kümesi hisse sahiplerinin toplam oy oranı %51’dir.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 30,45
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele unsurunun numarasını belirtiniz.

1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Siyasetler ve Etik Kurallar/ Kar Dağıtım Siyaseti
İdare heyetinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel konsey gündem unsuruna ait tutanak metni
Gündem Husus 7: Şirketimiz tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) temel alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap periyoduna ait konsolide finansal tablolara nazaran, 2019 yılı faaliyetlerinden 3.878.313,00 TL Ana iştirake ilişkin net devir karı elde edilmiş Vergi Adap Kanunu (VUK) kararlarına uygun olarak tutulan kayıtlara nazaran ise, 8.813.939,09 TL vergi sonrası net kar elde edilmiştir. İdare Konseyi?nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Temel Sözleşmesi’ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul’da hisse sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Siyaseti’ne uygun olarak, 2019 yılında VUK kararlarına uygun olarak tutulan kayıtlara nazaran gerçekleşen 8.813.939,09 TL fiyatındaki karın, geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve geçmiş yıllar ziyanları münasebetiyle kar hissesi dağıtımı yapılmaması TFRS temel alınarak hazırlanan 01 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap periyoduna ait konsolide finansal tablolara nazaran 3.878.313,00 TL ana iştirake ilişkin konsolide net periyot karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve ekli kar dağıtım tablosu 21.295.872,98 TL?lik kabul oyu sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
İdare konseyinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun kontağı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825507
Bildirim İçeriği

Genel Heyet Toplantıları

Genel Konsey Toplantıları
Genel Heyet Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel heyet toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının bağlı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare konseyine bildirimde bulunan imtiyazlı bir formda iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel heyet bildiriminin kontağı
09/03/2020 0 % 53,24 % 0,000003 % 53,24 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/ Genel Şura Bilgilendirmesi http://www.yapikredikoray.com/GKBilgilendirme.aspx – 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818218

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
İdare Şurası Komiteleri
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
İdare Heyeti Komiteleri
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
İdare Heyeti Komiteleri kısmında İdare Konseyi’nin yapılanması gereği başka bir Aday Gösterme Komitesi oluşturamadığından bu komitenin vazifelerinin Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
İdare Konseyi Komiteleri ile Risk İdaresi ve İç Denetim Düzeneği Kısımlarında
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
İdare Konseyi Komiteleri kısmında İdare Heyeti’nin yapılanması gereği başka bir Fiyat Komitesi oluşturamadığından bu komitenin vazifelerinin Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
4.6. İdare Şurası Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
İdare Şurası Lideri’nin İletisi Kısmında ve Stratejik Finansal Gayelere Ulaşma Performansının Kıymetlendirilmesi Kısmında
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının ismi
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Siyasetler ve Etik Kurallar altında Fiyat Siyaseti kısmı
Faaliyet raporunun, idare heyeti üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
İdari Faaliyetler ve Sonuç, Çalışanımızla ilgili öbür idari konular kısmı
Bildirim İçeriği

İdare Konseyi Komiteleri-II

İdare Şurası Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 9 8
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 67 % 33 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 100 % 100 6 6

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Heyetinin Faaliyet Asılları

En son idare heyeti performans değerlendirmesinin tarihi

İdare konseyi performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare heyeti üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare şurası üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
İdare konseyi üyeleri ortasında yetki devranı yapılmamıştır.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine yahut öteki ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
1 (İç denetim ünitesi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında toplu olarak kontrol komitesine sunum yapılmaktadır.)
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Risk İdare ve İç Denetim Sistemi
İdare konseyi liderinin ismi
Gökhan Erün
İcra lideri / genel müdürün ismi
A. Okay Karaata
İdare heyeti lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun irtibatı

İdare şurası üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun ilişkisi

Kurumsal internet sitesinde bayan idare şurası üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın ismi
Bulunmamaktadır.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
0
Bildirim İçeriği

İdare Heyetinin Yapısı

İdare Heyetinin Yapısı
İdare Konseyi Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Konseyine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İlişkisi Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Gökhan Erün İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/12/2017 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Erhan Adalı İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/02/2020 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Orhun Kartal İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/12/2017 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Selim Koray İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/12/1996 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ahmet Ashaboğlu İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/08/2011 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Vehbi Ergin Öztürk İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/03/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Kutsan Çelebican İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818218 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Özgür Mungan İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818218 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
M.Sait Tosyalı İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818218 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Siyaseti

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Tazminat konusuna has farklı bir siyaset bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin tazminat hakları ulusal ve milletlerarası hukuk normlarına uygun olarak yönetilir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
0
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Menfaat sahiplerinin, Şirketimizde bulunan yatırımcı bağları kısmı aracılığı ile mevzuata ters uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri Kontrolden Sorumlu Komite?ye iletilmek üzere sunmaları mümkündür.
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
[email protected] e-posta adresinden ve/veya +90 212 380 16 80 telefon numarasından
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın ismi
İç düzenlemelerin kamuya açık ilişkisi bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Çalışma arkadaşlarımız çeşitli prosedürlerle idareye katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Şirketimizde yapılan çeşitli irtibat toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlarla paylaşılmakta, hem de çalışanların soru ve yorumları alınmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Siyaseti

Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare heyetinin rolü
Kurumsal İdare Komitesi üyelerine idare şurası üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik konumlarına yapılan atamalar için yapılan değerlendirmeler, onay süreçleri, yedekleme düzenekleri ve bu bireylerin eğitimi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunularak değerlendirmeleri alınmıştır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Şirket?in İnsan Kaynakları Siyaseti ismi altında farklı bir siyaseti bulunmamakla bir arada, Faaliyet Raporunda Şirket ile Çalışan Alakaları kısmında kelam konusu uygulamalara ilişkin açıklamalar yer almaktadır. İşçi alımı ölçütlerini içeren İşçi Yönetmeliği tüm şirket çalışanları tarafından görülebilmekte ve her bir iş ilanında aranan nitelikler sunulmaktadır. http://www.yapikredikoray.com/download/Etik_Davranis_Kurallari.pdf adresinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal İdare altında Şirket kurumsal internet sitesinde yer alan Etik Davranış Kuralları?nda işe alımda fırsat eşitliği konusu vurgulanmaktadır.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Şirket?in İnsan Kaynakları Siyaseti ismi altında başka bir siyaseti bulunmamakla bir arada internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal İdare altında sıralanan Siyasetler ve Etik Kurallar kısmındaki Etik Davranış Kurallarında Şirket ve Çalışan Bağlantıları kısmında ilgili açıklamalar yer almaktadır. Faaliyet Raporumuzda da Şirket ve Çalışan İlgileri kısmında misal açıklamalar yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan tedbirler
Şirketimiz, direkt ve dolaylı çevresel tesirlerini sistematik bir formda yönetmek gayesiyle Genel Müdürlük ofisinde Etraf İdare Sistemini kurmuş ve dış firma kontrolleri sonrası IS0 14001:2015 sertifikasını almıştır. Etraf İdare Sistemi çalışmaları kapsamında Üst İdare tarafından Etraf Siyaseti oluşturulmuş ve Etraf Siyaseti İdare Konseyi tarafından 17.07.2018 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Etraf İdare Sistemi aktifliğinin sağlanması, performansın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gayesiyle ÇYS Takımı belirlenerek, etraf gayeleri oluşturulmuş, çalışanlara etraf ve ISO 14001 bilgilendirme eğitimi verilerek, standarda uygun dokümantasyon yapısı oluşturulmuştur. Kelam konusu Etraf Siyaseti Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Etik Kurallar altında verilmektedir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla gayret için alınan tedbirler
Bahis ile ilgili asıllar Şirket kurumsal internet sitesinde http://www.yapikredikoray.com/RusvetVeYolsuzluklaMucadele.aspx adresindeki Rüşvet ve Yolsuzlukla Uğraş Siyasetimizde yer almaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların isimleri
Yatırımcı Münasebetleri ve Kurumsal
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı kısım
Kurumsal/ Paydaşlık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı lisanlar
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım isimleri

a) İdare konseyi üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri misyonlar ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım ismi
İdare Konseyi Üyeleri ve Şirket Yöneticilerinin Özgeçmişleri kısmında İdare şurası üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri misyonlar verilirken, Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları başlığı altında ise ilgili beyanlar yer almaktadır.
b) İdare Konseyi bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
İdare Konseyi Komiteleri Kısmı
c) İdare konseyinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirket İdare Heyeti Üyeleri Kısmı
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı Mevzuatındaki Değişiklikler Kısmı
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Portföyde Yer Alan Varlıklara Ait Bilgiler Kısmında Ankara Çankaya Projesi ve Ankara Ankara Projesi kısımları ile Paydaşlık Tarafından Belirtilmesi Gerekli Görülen Öteki Konular Kısmı
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Bu türlü bir durum bulunmamaktadır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Bu türlü bir durum bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
İdari Faaliyetler ve Sonuç, Kurumsal Toplumsal Sorumluluklarımız, Şirket ile Çalışan İlgileri

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Heyeti Toplantılarının Formu

Raporlama periyodunda fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan idare şurası toplantılarının sayısı
1
İdare konseyi toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 75
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare konseyi çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Bu istikamette bir belirleme bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde idare şurası toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın ismi
Bu tarafta bir belirleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında öteki misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst hudut
Bu tarafta bir belirleme bulunmamaktadır. İdare Konseyi üyelerinin Şirket dışında diğer vazife yahut misyonlar almasına ait bir sonlandırma bulunmamaktadır.Yönetim konseyi üyelerinin iş tecrübeleri ve sektörel deneyimlerinin İdare Heyeti’ne kıymetli katkısı hasebiyle bu türlü bir sonlandırmaya muhtaçlık duyulmamaktadır.
4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare konseyi komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın ismi
İdare Konseyi Komiteleri ve Risk İdaresi ve İç Denetim Düzeneği Kısımlarında
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun ilişkisi
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/199059 irtibatında Kontrol Komitesi ve Kurumsal İdare Komitesi’ne ait duyuru yer alırken, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/225364 temasında ise Risk İdare Komitesi’ne ait duyuru yer almaktadır. 2019 yılında kelam konusu çalışma temellerinin güncellenmesine ait bilgilendirme https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748675 temasında yer alan duyuru ile yapılmıştır.
Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-I

İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Şurası Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Kutsan Çelebican Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Özgür Mungan Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Kutsan Çelebican Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Vehbi Ergin Öztürk Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Zafer Barış Dikmen Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Özgür Mungan Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – M.Sait Tosyalı Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909496

BIST

Kaynak: Bloomberg HT