DOĞAN BURDA MECMUA YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

Şubat 18, 2021 0 Yazar: hanifinas

DOĞAN BURDA MECMUA YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar yeni olarak paydaşlığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL ŞURA

1.3.2 – Şirket, Genel Şura gündeminin açık biçimde tabir edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir biçimde iştirak bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine iştirakin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel konseyde bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare heyetini bilgilendirmiştir.
X
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden hususlarla ilgili idare heyeti üyeleri, ilgili öteki şahıslar, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel şura toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel heyet gündeminde, tüm bağışların ve yardımların fiyatları ve bunlardan yararlananlara başka bir hususta yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Şura toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X Genel Kurul’da oy imtiyazı olmayıp, İdare Heyetinin Oluşumu ve İdare Şurası Üyelerinin Seçimi, Hisselerin Dönemi ve Nama Yazılı Hisselerin Bölümü Yöntemi, Tasfiye Memuru Seçiminde İmtiyaz bulunmaktadır.
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet ilgisini de getiren karşılıklı iştirak ilgisi içerisinde bulunduğu rastgele bir paydaşlığın Genel Heyeti?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Şirket’in sermayesinde karşılıklı iştirak münasebeti bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami itina göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Azlık hakları, Temel Kontrat de belirlenmemiş olmakla birlikte, Temel Kontratımızın 27. unsuru uyarınca Temel Kontratta karar bulunmayan konular hakkında TTK ve SPK kararları uygulanır.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel konsey tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti iştirakin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin iştirakin gelecek periyotlarda elde edeceği karın dağıtım metot ve asıllarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta minimum bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım formu ilgili gündem hususunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – İdare şurası, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile paydaşlık menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN PERİYODU

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X Temel Mukavele Md. 7 Hisselerin evresinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Şirket?in borsada süreç görmeyen nama yazılı hisselerin yahut hisseleri temsilen ihraç edilmiş hisse senetlerinin evresi, İdare Şurası?nun onayına bağlıdır. İdare Şurası Türk Ticaret Kanunu?nda ve Temel Mukavele?de gösterilen sebeplerin mevcudiyeti halinde zamanı onaylamayabilir. Nama yazılı hisselerin A Kümesi yahut B Kümesi sair hisse sahiplerine evvelden yazılı biçimde teklif etmeksizin satması yahut sair suretlerle dönem yahut temlik etmesi Temel Mukavele kapsamında geçerli olmaz. A ve/veya B Kümesi hisse maliki hisse sahipleri, Temel Mukavelenin 7. hususunun (b) fıkrasında ayrıntılı açıklandığı üzere, A ve/veya B Kümesi hisselerin rastgele bir formda satışa arz olunması halinde öncelikli alım ve birlikte satma hakkını haizdirler.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak biçimde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Kurumsal internet sitesinin ingilizce çalışmaları sürmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare konseyi, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve yanlışsız halde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı unsurda yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET SİYASETİ

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, kontratlar ve yeterli niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata alışılmamış ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli sistemler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir formda ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Şirket iç düzenlemelerinde ve Temel Sözleşme’de menfaat sahiplerinin Şirket idaresine iştirakini desteklemeye yönelik rastgele bir model mevcut değildir. Şirket idaresi tüm paydaşların menfaatlerini gözetecek Biçimde adaylar ortasından deneyim ve uzmanlık mefhumu gözetilerek belirlenmektedir.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere formüller uygulanmıştır.
X Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınmasına ait uygulamamamız bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirket Genel Şura toplantılarında menfaat sahipleriyle rastgele bir kısıt olmaksızın görüş alışverişinde bulunulması mümkündür. Ayrıyeten, menfaat sahiplerimiz içerisinde yer alan hisse sahipleri ve yatırımcılara, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenlemeleri/kararları ile girket Bilgilendirme Siyaseti doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI SİYASETİ

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Yazılı halefiyet planlaması yoktur.
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X Yazılı gelişim politakası yoktur, Şirket içi ve dışı eğitimlere dayanak verilmektedir.
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere bahislerde çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkil X Misyon tarifleri mevcut olup, performans kriterleri yazılı olarak kısmen mevcuttur.
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makûs muamelelere karşı muhafazaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, amaçlar, izleme, şikâyet düzenekleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş kontratı hakkının aktif bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Şirket’te toplu iş mukavelesi ve dernek uygulaması yoktur.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE BAĞLAR

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını muhafazaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare şurası Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- İştirak, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE KONSEYİNİN FONKSİYONU

4.1.1-Yönetim konseyi, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve faal bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare heyetinin şirketin stratejik gayelerini tartışarak onayladığını, muhtaçlık duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE ŞURASININ FAALİYET TEMELLERİ

4.2.1-Yönetim şurası faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim konseyi üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – İdare konseyi, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – İdare konseyi lideri ve icra lideri (genel müdür) misyonları birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim konseyi, yatırımcı bağları kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir formda çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle irtibatta yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare heyeti üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X Şirketimiz tarafından İdare konseyi üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları ziyanlar için sermayemizin %25?ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Lakin ortaklarımızdan Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında misyonlu İdare Şurası üyeleri ve yöneticileri ile ortak idareye ya da azınlık idaresinde bulunan Şirketlere atanan İdare Heyeti üyeleri ve yöneticilere yönelik, yasal yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Hasebiyle Şirketimiz İdare Şurası üyeleri ve yöneticileri bu sigorta kapsamındadır
4.3. İDARE KONSEYİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare heyetinde, bayan üye oranı için minimum %25?lik bir gaye belirleyerek bu gayeye ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare konseyi yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun formda gerçekleştirilmektedir.
X İdare Heyeti’nde iki bayan üye bulunmaktadır. 2/8 ile %25 düzeyindedir.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. İDARE ŞURASI TOPLANTILARININ FORMU

4.4.1 – Bütün idare konseyi üyeleri, idare şurası toplantılarının birçoklarına fizikî iştirak sağlamıştır.
X
4.4.2 – İdare şurası, gündemde yer alan bahislerle ilgili bilgi ve dokümanların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için taban bir mühlet tanımlamıştır.
X
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare heyetine bildiren üyenin görüşleri başka üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 – İdare şurasında her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – İdare heyeti toplantılarının ne halde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim konseyi toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek formda hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – İdare şurası üyelerinin şirket dışında öbür misyonlar alması sonlandırılmıştır. İdare şurası üyelerinin şirket dışında aldığı misyonlar genel konsey toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X
4.5. İDARE HEYETİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare şurası üyesi yalnızca bir komitede misyon almaktadır.
X Şirket’te bağımsız üyeler (Gündüz Kösemen ve Matthias Karl Walter Wehling) dışında birden fazla komitede vazife yapan idare heyeti üyesi bulunmamaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü şahısları toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X Devir içerisinde bu konuda bir faaliyet gerçekleşmemiş olmakla birlikte, komiteler görüşlerini almak için gerekli gördüğü şahısları toplantılarına davet etme imkanına sahiptir.
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Komite, bağımsız kontrol şirketi dışında, değerli nitelikte bir danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare heyeti üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE ŞURASI ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare konseyi, sorumluluklarını tesirli bir biçimde yerine getirip getirmediğini kıymetlendirmek üzere idare şurası performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X İdare Konseyi performans değerlemesi yapılmamıştır.
4.6.4 – Şirket, idare şurası üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun müddetini uzatmamış, koşulları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare heyeti üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X 6698 Sayılı Ferdî Dataların Korunması Kanunu yanısıra rekabet menfaatleri açısından kişi bazında açıklama yerine

Kaynak: Bloomberg HT