METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

Şubat 18, 2021 0 Yazar: hanifinas

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar aktüel olarak iştirakin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL HEYET

1.3.2 – Şirket, Genel Heyet gündeminin açık formda tabir edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir halde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine paydaşlığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel şurada bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare heyetini bilgilendirmiştir.
X Bu türlü bir durum oluşmamıştır.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden bahislerle ilgili idare konseyi üyeleri, ilgili öbür şahıslar, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel heyet toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel şura gündeminde, tüm bağışların ve yardımların meblağları ve bunlardan yararlananlara farklı bir hususta yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Şura toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet bağlantısını de getiren karşılıklı iştirak münasebeti içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Heyeti?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami itina göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Temel mukavelede SPK mevzuatında yer alan azlık hakları tarifi dışında bir azlık hakkı tarifimiz bulunmamaktadır.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel heyet tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti paydaşlığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin iştirakin gelecek periyotlarda elde edeceği karın dağıtım tarz ve asıllarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta taban bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım biçimi ilgili gündem unsurunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – İdare şurası, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile iştirak menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN DEVRANI

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare prensibinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün birebir içerikte olacak halde muhtaçlığa nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Türkçe içerikler yer almaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare konseyi, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve hakikat formda yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı prensipte yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET SİYASETİ

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, mukaveleler ve yeterli niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata muhalif ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli sistemler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir formda ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere yollar uygulanmıştır.
X Menfaat sahiplerinin talepleri,önerileri ve şikayetleri dikkate alınıp cevaplandırılmıştır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI SİYASETİ

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti belirlemiştir lakin kilit yönetici konumları için halefiyet planlaması bulunmamaktadır.
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere hususlarda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu hususlarda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanları etkileyebilecek kararlar çalışanlarımıza bildirilmiştir.Bu mevzularda sendikaların görüşleri alınmamıştır.
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makûs muamelelere karşı müdafaaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, amaçlar, izleme, şikâyet sistemleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş kontratı hakkının aktif bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE MÜNASEBETLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını müdafaaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare konseyi Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X Etik kuralları belirlenmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.Etik kurallar belirlendiğinde internet sitesinde yayınlanacaktır.
3.5.2- İştirak, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE HEYETİNİN FONKSİYONU

4.1.1-Yönetim konseyi, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare heyetinin şirketin stratejik amaçlarını tartışarak onayladığını, muhtaçlık duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE ŞURASININ FAALİYET TEMELLERİ

4.2.1-Yönetim konseyi faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim konseyi üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – İdare şurası, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – İdare şurası lideri ve icra lideri (genel müdür) vazifeleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim heyeti, yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir halde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle irtibatta yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare konseyi üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X Sirket sermayesinin %25 ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yapılmamıştır.Makul bir teklif alınamadığından.
4.3. İDARE ŞURASININ YAPISI

4.3.9- Şirket idare şurasında, bayan üye oranı için taban %25?lik bir amaç belirleyerek bu maksada ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare konseyi yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun formda gerçekleştirilmektedir.
X İdare şurasında bayan üye oranı taban %25 lik maksat yahut siyasetimiz bulunmamaktadır.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. İDARE HEYETİ TOPLANTILARININ BİÇİMİ

4.4.1 – Bütün idare şurası üyeleri, idare şurası toplantılarının birçoklarına fizikî iştirak sağlamıştır.
X
4.4.2 – İdare heyeti, gündemde yer alan mevzularla ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için taban bir mühlet tanımlamıştır.
X
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare konseyine bildiren üyenin görüşleri öteki üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 – İdare şurasında her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – İdare heyeti toplantılarının ne halde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim heyeti toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek formda hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – İdare şurası üyelerinin şirket dışında öbür vazifeler alması sonlandırılmıştır. İdare heyeti üyelerinin şirket dışında aldığı misyonlar genel heyet toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Yöneti Heyeti Üyelerini şirket dışında öbür vazifeler alması için bir kısıtlama bulunmamaktadır.Yönetim Heyeti Üyelerinin şirket dışında aldıkları vazifeler KAP sayfamızda idareye ait bilgiler alaında yer almaktadır.
4.5. İDARE KONSEYİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare konseyi üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
X Bir İdare şurası üyemiz ve iki bağımsız idare konseyi üyeminiz komitelerimizde yer almaktadır.Bağımsız İdare Heyeti üye sayımız nedeni ile idare heyeti üyeleri birden fazla komitede misyon almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X 2020 yılında Komitelerimiz dışarıdan görüş almamıştır.
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare konseyi üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE HEYETİ ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare heyeti, sorumluluklarını tesirli bir formda yerine getirip getirmediğini kıymetlendirmek üzere idare heyeti performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Yöneti Heyeti performans değerlemesi yapmamıştır.
4.6.4 – Şirket, idare heyeti üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun müddetini uzatmamış, kuralları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla şahsî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare şurası üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Toplu olarak açıklanmış olup kişi bazında açıklanmamıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910674

BIST

Kaynak: Bloomberg HT