METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

Şubat 18, 2021 0 Yazar: hanifinas

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirketimizce, genel konsey toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans yahut toplantı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Heyet

Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun teması
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1032-metemtur-otelcilik-ve-turizm-isletmeleri-a-s
Genel heyet toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu kapsamda alınmış rastgele bir İdare Konseyi kararı yahut yapılmış rastgele bir duyuru bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlantılı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının irtibatları
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 9 kapsamında, süreç gerçekleşmemiştir.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının temasları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın ismi
Şirketimiz için bağış ve yardımlara ait siyaset oluşturulmamıştır.
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun ilişkisi
Yoktur.
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen unsur numarası
Menfaat sahiplerinin genel şuraya iştiraki hakkında, Temel Kontratımızda bir düzenleme bulunmamaktadır.
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Yoktur.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 32,02
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele unsurunun numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Şirketimiz İnternet Sitesinin – Kurumsal İdare kısmı içeriğinde – Kar Dağıtım Siyaseti
İdare şurasının genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım biçimini belirten genel konsey gündem hususuna ait tutanak metni
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Kontrol Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap periyoduna ilişkin konsolide finansal tablolarımıza nazaran 2.859-TL. ” Devir Karı” oluşmuş, VUK kararları yeterince ise 1.253.878,08-TL `’Dönem Karı? oluşmuş olup SPK’nın kar dağıtımına ait düzenlemeleri dahilinde 2019 hesap periyoduna ait olarak rastgele bir kar dağıtımı yapılamayacağı konusunda hisse sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu konunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 2019 takvim yılı kar ile kapatılmış olmakla birlikte ilgili mevzuat kararları uyarınca ortaklara temettü dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun irtibatı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850122
Bildirim İçeriği

Genel Konsey Toplantıları

Genel Şura Toplantıları
Genel Konsey Tarihi Genel şura gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel konseye iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir formda genel konsey toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının bağlantılı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir halde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin kontağı
09/06/2020 0 % 33,33 % 2 % 32,02 “Genel Şura Toplantı tutanağı düzenlenirken, ilgili gündem unsuru görüşmeleri ile ilgili notlarda, gündem hususuna ilişkin sorulan sorular ve bu sorulara verilen karşılıklara detaylı olarak yer verilmektedir.http://www.metemtur.com-Kurumsal Yönetim-Genel Konsey http://www.metemtur.com-Kurumsal Yönetim-Genel Heyet Husus 13 2 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838322

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Şirketimiz internet sitesi Kurumsal Yönetim-Komiteler kısmı
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Şirketimiz internet sitesi Yatırımcı Bağlantıları – Faaliyet Raporları Kısmı
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Şirketimiz internet sitesi Kurumsal Yönetim-Komiteler kısmı
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Bulunmamaktadır.
4.6. İdare Konseyi Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansatim-Ücret Siyaseti
Faaliyet raporunun, idare şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öteki tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu 3.Sayfa
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-II

İdare Konseyi Komiteleri-II
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine SunU-I

4.2. İdare Şurasının Faaliyet Asılları

En son idare heyeti performans değerlendirmesinin tarihi
İdare şurasının performans değerlendirmesine bir çalışma yapılmamıştır.
İdare heyeti performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare konseyi üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare şurası üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Arife Aslı Çeliker–Genel Müdür Yrd. Şükrü Tuncer–İdari ve Mali İşlerden sorumlu taraf.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut öteki ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Bağımsız bir iç denetim ünitesi oluşturulmamıştır.
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Bulunmamaktadır.
İdare şurası liderinin ismi
Koray ETİ / İdare Şurası Lideri
İcra lideri / genel müdürün ismi

İdare heyeti lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun irtibatı
Şirketimizde İdare Şurası Lideri, Genel Müdür Yrd. farklı şahıslardan oluşmaktad
İdare şurası üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun irtibatı
Mevzuat gereği mecburilik bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinde bayan idare konseyi üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın ismi
Bu kapsamda belirlenmiş siyaset bulunmamaktadır.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
1 Kişi- % 16,66
Bildirim İçeriği

İdare Heyetinin Yapısı

İdare Heyetinin Yapısı
İdare Konseyi Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Şurasına Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Koray Eti İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849260 Değerlendirilmedi (Not considered) – Hayır (No)
Serkut Yavuz Ateş İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) – Hayır (No)
Şükrü Tuncer İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/02/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) – Hayır (No)
Arife Aslı Çeliker İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/02/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) – Hayır (No)
Celalettin Topbaş İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/06/2013 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Cemal Levent Güleç İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 05/02/2020 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Siyaseti

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Yoktur.
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
Yoktur.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın ismi
Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Siyaseti

Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare heyetinin rolü
Şirket ve piyasa şartları dışında, İdare Şurasının belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Yoktur.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makus muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Bulunmamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularında alınan tedbirler
Bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla gayret için alınan tedbirler
Departmanlar ortası gerçekleşen iş ve süreçlerde denetim sistemi oluşturulmuştur.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların isimleri
Şirketimiz İnternet sitesinin Kurumsal İdare ve Yatırımcı Münasebetleri kısmı içeriğinde ilgili mevzuat uyarınca açıklanması mecburî bilgilerin yanı sıra, . Paydaşlık yapısı, İdare Şurası, Genel Şura Bilgileri, Ticaret Sicil Bilgileri, Temel Kontrat, Alakalı Taraf süreçleri, Kar Dağıtım Siyaseti, İç Yönerge, Komiteler, Fiyat Siyaseti, Ayrılma Hakkı Kullanımı, Finansal Tablolar, Finansal Tablolarına Ait Taban Notlar, Faaliyet Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Bilgi Toplumu Hizmetleri (MTHS) bilgilerinede yer verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı kısım
Şirketin internet sayfasında Kurumsal İdare – İştirak Yapısı kısmında bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı lisanlar
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım isimleri

a) İdare şurası üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri misyonlar ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Kısmı 2. Sayfa
b) İdare Heyeti bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Kısmı 3.Sayfa
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım ismi
Bulunmamaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere Ait Kıymetli Gelişmeler Başlığı sayfa 8
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında rastgele bir kurumdan hizmet alınmamıştır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öteki toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Bulunmamaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Şurası Toplantılarının Formu

Raporlama periyodunda fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan idare heyeti toplantılarının sayısı
29
İdare şurası toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 79
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare şurası çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
5
Kurumsal internet sitesinde idare heyeti toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın ismi
İdare şurası toplantılarının ne biçimde yapılacağı, Şirketimiz Temel Kontratının 15. Hususunda, İdare Konseyi Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında diğer vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst hudut
Yasal mevzuat gereği yahut Şirket Temel Kontratında rastgele bir sınırlama bulunmamaktadır.
4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare konseyi komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın ismi
Faaliyet Raporu 2. sayfası
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun teması
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/384082
Bildirim İçeriği

İdare Konseyi Komiteleri-I

İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Cemal Levent Güleç Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Celalettin Topbaş Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Celalettin Topbaş Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Şükrü Tuncer Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Celalettin Topbaş Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Cemal Levent Güleç Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910673

BIST

Kaynak: Bloomberg HT