Resmi Gazete’de bugün (17.02.2021)

Resmi Gazete’de bugün (17.02.2021)

Şubat 17, 2021 0 Yazar: hanifinas

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
YÖNETMELİKLER
–– Hür Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mali Takviye Yönetmeliği
–– Türkiye İlaç ve Tıbbî Aygıt Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER
–– Yer ve Temel Etüdü Uygulama Temelleri ve Rapor Formatına Dair Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri
–– Kırsal Kalkınma Takviyeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2021/5)
–– Kırsal Kalkınma Takviyeleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bildirim (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2021/6)
–– Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Dayanağı Programı ve Uygulama Asılları Hakkında Bildiri
–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 16/02/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-29, 30, 31, 32, 33 ve 34 Sayılı Kararları

YARGI KISMI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2020 Tarihli ve E: 2020/10, K: 2020/67 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2016/13328 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2018/9459 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2018/20175 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Kaynak: Bloomberg HT