VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

Şubat 18, 2021 0 Yazar: hanifinas

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar şimdiki olarak iştirakin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL ŞURA

1.3.2 – Şirket, Genel Şura gündeminin açık formda söz edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir formda paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine or Genel Şura gündeminde bağış ve yardımlara ait farklı bir unsura yer verilmek suretiyle toplam bağış meblağı açıklanmakta, bağış bazında meblağlara ve bunlardan yararlananlara ait Genel Konsey?da hisse sahiplerinin talebi üzerine ayrıntılı bilgi verilmektedir. Takip eden Genel Konseylerde da uygulamanın bu tarafta devam etmesi planlanmaktadır.
1.3.11 – Genel Heyet toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet ilgisini de getiren karşılıklı iştirak alakası içerisinde bulunduğu rastgele bir paydaşlığın Genel Konseyi?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Şirketin beraberinde hakimiyet alakası de getiren karşılıklı iştirak münasebeti bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami itina göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Temel Kontrat?de azlık haklarının kapsamı genişletilmemiş olup, bu hususta Temel Kontrat değişikliği planlanmamaktadır.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel heyet tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti paydaşlığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin iştirakin gelecek periyotlarda elde edeceği karın dağıtım tarz ve asıllarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta taban bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım formu ilgili gündem unsurunda belirtilmiştir.
X Şirket 2020 yılında nakit kâr hissesi dağıtmıştır.
1.6.4 – İdare heyeti, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile iştirak menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN ZAMANI

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare prensibinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X Şirketin direkt hisse sahipliği yapısında bildirim yükümlülüğüne tabi gerçek kişi ortak bulunmamaktadır. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişi hisse sahipleri hakkında Şirket internet sitesinde Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı Kısmı?nde bilgi verilmektedir.
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün birebir içerikte olacak halde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Orta periyot faaliyet raporları hariç, yabancı yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek nitelikteki tüm bilgiler, İngilizce olarak da Yatırımcı Alakaları web sitesinde yer almaktadır. Vakit ve maliyet idaresi dahilinde orta devir faaliyet raporlarının da İngilizce olarak yayımlanması planlanmaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare heyeti, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve hakikat biçimde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı prensipte yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET SİYASETİ

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, mukaveleler ve yeterli niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata alışılmamış ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli düzenekler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir formda ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel mukavele yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Temel Kontrat?de karar bulunmamakla birlikte, şirket içi uygulamalarla (Vestel Şikayet/Dilek/İstek Kıymetlendirme Sistemi) çalışanların idareye katılması desteklenmektedir.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere prosedürler uygulanmıştır.
X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI SİYASETİ

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Şirketin kilit yönetici konumları (GMY ve üzeri) için halefiyet planı oluşturulmasına yönelik çalışmalar 2020 yılında tamamlanmış, Kuvvetli Holding İdare Konseyi?na sunulması için Kuvvetli Holding İnsan Kaynakları Kümesi Başkanlığı ile paylaşılmıştır. Halefiyet planının 2021 yılında Kuvvetli Holding İdare Heyeti?na sunulması planlanmaktadır. Ayrıyeten 2021 yılında Şirketin genel müdür yardımcıları için Koç Üniversitesi iş birliği ile Vestel Liderlik Gücü Programı ve performansı yüksek, potansiyel vadeden müdürleri için de Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile Vestel İdare Gücü Programı başlatılmıştır.
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere bahislerde çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu mevzularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanları etkileyebilecek kararlar hakkında yöneticiler tarafından çalışanlara bilgi verilmektedir. Vestel Beyaz Eşya?da sendika yapılanması bulunmamaktadır.
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makûs muamelelere karşı müdafaaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, maksatlar, izleme, şikâyet sistemleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş mukavelesi hakkının faal bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Vestel Beyaz Eşya?da toplu iş kontratı bulunmamaktadır.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE BAĞLANTILAR

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını muhafazaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare şurası Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- Paydaşlık, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE KONSEYİNİN FONKSİYONU

4.1.1-Yönetim şurası, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare heyetinin şirketin stratejik gayelerini tartışarak onayladığını, gereksinim duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE HEYETİNİN FAALİYET ASILLARI

4.2.1-Yönetim konseyi faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim şurası üyelerinin misyon ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – İdare heyeti, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – İdare şurası lideri ve icra lideri (genel müdür) vazifeleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X İdare şurası lideri ve icra lideri (genel müdür) başka şahıslardır. Misyon tariflerini da içeren İdare Şurası çalışma asıllarına ait Şirket içi düzenleme çalışması devam etmektedir.
4.2.7-Yönetim heyeti, yatırımcı ilgileri kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir formda çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle bağlantıda yatırımcı bağlantıları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare konseyi üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. İDARE HEYETİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare konseyinde, bayan üye oranı için taban %25?lik bir gaye belirleyerek bu maksada ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare şurası yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.
X İdare Şurası’na bayan üye seçimi konusunda bir siyaset yahut maksat bulunmamaktadır. 2020 yılı prestijiyle İdare Konseyi’nde biri bağımsız olmak üzere üç bayan üye misyon yapmakta olup, bayan üye oranı %43’tür. Prensipte öngörülen taban bayan üye oranı sağlanmıştır.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. İDARE KONSEYİ TOPLANTILARININ HALİ

4.4.1 – Bütün idare konseyi üyeleri, idare şurası toplantılarının birçoklarına fizikî iştirak sağlamıştır.
X Pandemi başladıktan sonra İdare Şurası toplantıları sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. İdare Şurası üyeleri fiziki ve sanal ortamda gerçekleştirilen toplantıların birçoklarına iştirak sağlamıştır. İdare Konseyi toplantılarının elektronik ortamda yapılması ile ilgili değerlendirmeler devam etmektedir.
4.4.2 – İdare heyeti, gündemde yer alan mevzularla ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için taban bir mühlet tanımlamıştır.
X
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare heyetine bildiren üyenin görüşleri öbür üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X İdare Konseyi toplantılarına katılmayan üyeler yazılı beyan sunmamışlardır.
4.4.4 – İdare heyetinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – İdare şurası toplantılarının ne halde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim heyeti toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek halde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – İdare şurası üyelerinin şirket dışında diğer vazifeler alması sonlandırılmıştır. İdare konseyi üyelerinin şirket dışında aldığı vazifeler genel heyet toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Bu bahiste rastgele bir sınırlama getirilmesi planlanmamaktadır. İdare Konseyi üyelerinin Şirket dışında aldıkları vazifeler yıllık faaliyet raporunda ve genel konsey bilgilendirme dokümanında verilmek suretiyle genel konseyde hisse sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
4.5. İDARE HEYETİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare heyeti üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
X İdare Heyeti üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle iki bağımsız İdare Şurası üyesi birden fazla komitede misyon almaktadır. Bağımsız İdare Heyeti üye sayısı nedeniyle mevcut durumda değişiklik planlanmamaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü şahısları toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Komiteler 2020 yılında dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare şurası üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE KONSEYİ ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare heyeti, sorumluluklarını tesirli bir halde yerine getirip getirmediğini kıymetlendirmek üzere idare heyeti performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X İdare Şurası performans değerlendirmesine ait rastgele bir çalışma planlanmamaktadır.
4.6.4 – Şirket, idare heyeti üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun müddetini uzatmamış, kuralları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare şurası üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X İdare Şurası üyeleri ve üst seviye yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmakta olup, fiyatlar makam bazında açıklansa da ferdî dataların korunması mevzuatı dikkate alındığında kişi bazında açıklama yapılması uygulamadaki çoğunluğa nazaran yönlendirilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910680

BIST

Kaynak: Bloomberg HT